Kvalitetsfisk frå vestlandskysten

Fylkesnes Fisk er blant pionerane i norsk fiskeoppdrett. I dag har familieselskapet fire lokalitetar rundt Bømlo og ein i Kvinnherad.
OM OSS

Eit solid familieselskap

Fylkesnes Fisk er eit familieselskap som har tre konsesjonar for oppdrett av laks. Det starta i det små heilt tilbake i 1964. Etter nokre år blei drifta lagt ned, men i 1985 starta ein opp att.
I dag driv selskapet dei tre konsesjonane fordelt på fem lokalitetar; fire rundt Bømlo og ein i Kvinnherad. Det var Lars Johan Fylkesnes som starta og dreiv selskapet i mange år. I dag er det sønene Erik og Rune som driv selskapet som har femten fast tilsette, pluss helge- og ferievikarar. Fylkesnes Fisk er ein av aksjonærane i Salmon Group, som er eit nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap.

Soløy i Brandasund

Lokaliteten Soløy ligg heilt nord i Bømlo kommune, aust for Brandasund. På denne lokaliteten har me fem runde plastmerdar og ein fôrflåte. Denne lokaliteten har vore i drift sidan 2000.

Ospøy

Lokaliteten ligg ved leia mellom Bømlo og Fitjar/Stord, og har fire merdar. Denne lokaliteten vert drifta saman med Soløy.

Hiskholmen

Lokaliteten Hiskholmen ligg heilt vest i havet ved Hiskosen i Bømlo kommune. Den ble etablert i 1991 og har vært en svært god lokalitet for oppdrett av laks.

Lelandsholmen

Lokaliteten Lelandsholmen ligg i Hiskosen på vestsida av Bømlo kommune. Lelandsholmen ligg i samme område som Hiskholmen og blir drifta i lag med denne.

Husnes

Lokaliteten Nebbo ligg fint til nord for Husnes i Kvinnherad med storslått og vakker natur som ramme. På denne lokaliteten har me samlokalisering med Lingalaks. Her disponerer me fire åttekanta stårmerdar medan Lingalaks har to firkanta stålmerdar.

Produksjon

Fylkesnes Fisk legg vekt på å produsera laks av beste kvalitet på ein bærekraftig måte. Derfor har selskapet gjennom åra teke aktivt del i mange forsøk med sikte på å gi laksen best mogleg livsløp.
ikon_settefisk

SETTEFISK

Fylkesnes Fisk er eigar av Brakedalen Settefisk som produserer smolten dei treng i produksjonen. Årleg blir det sett ut 900.000 smolt i matfiskanlegga.
ikon_matfisk

MATFISK

Matfiskproduksjonen går føre seg på tre lokalitetar i Bømlo kommune og ein ved Husnes i Kvinnherad kommune. Her blir det produsert 4000 tonn laks kvart år.
ikon_slakting

SLAKTING

Fylkesnes Fisk er medeigar i lakseslakteriet Espevær Laks ved Langevåg, i Bømlo kommune. Her blir fisken som er produsert på dei ulike lokalitetane slakta og distribuert til kundane.

Kvalitet

Fylkesnes Fisk legg vekt på kvalitet i alle ledd av produksjonen. Målet er å produsera kvalitetslaks av beste sort. For å oppnå dette er det viktig med god fiskevelferd. Fylkesnes Fisk har gjennom åra teke del i mange forskingsprosjekt for å utvikla norsk lakseoppdrett vidare. Utfordringa er å driva lakseoppdrett så bærekraftig som mulig.

I Fylkesnes legg me også stor vekt på at anlegg og utstyr skal vera robust og skikkeleg. Godt og førebyggande vedlikehald er viktig. Fram til no har Fylkesnes Fisk ikkje hatt rømming av fisk.

Alle våre lokalitetar er sertifisert etter den strenge Global G.A.P.-standarden. Dette er ein standard som har ei heilskapleg tilnærming til mattryggleik, fiskehelse og -velferd, miljømessig berekraft og biologisk mangfald, produksjonsprosessar, openheit og rettigheitar for tilsette.

Me har eige mobilt slakteri som kan berga svak fisk som ikkje toler transport med brønnbåt. Dette også oppfyller krava i Global GAP.

Vårt GGN-nummer er 4063061969279 (sertifikat)

Kontakt oss

Fylkesnes Fisk AS
Fylkesnesvegen 164
5430 Bremnes

post@fylkesnesfisk.no

Erik Fylkesnes
Dagleg leiar
+47 905 83 355

erik@fylkesnesfisk.no

Rune Fylkesnes
Driftsleiar
+47 915 64 392

rune@fylkesnesfisk.no

Marius Økland
Administrasjonsleiar
+47 909 97 532

marius@fylkesnesfisk.no

Les om selskapet sitt arbeid om openheitslova, i vår rapport for 2022.

© Fylkesnes Fisk AS