Kvalitetsfisk frå vestlandskysten

Fylkesnes Fisk er blant pionerane i norsk fiskeoppdrett. I dag har familieselskapet fire lokalitetar rundt Bømlo og ein i Kvinnherad.

Om oss

Me er eit familieselskap starta i det små heilt tilbake i 1964

I dag driv selskapet dei tre konsesjonane fordelt på fem lokalitetar; fire rundt Bømlo og ein i Kvinnherad. Det var Lars Johan Fylkesnes som starta og dreiv selskapet i mange år. I dag er det sønene Erik og Rune som driv selskapet som har femten fast tilsette, pluss helge- og ferievikarar.
Fylkesnes Fisk er ein av aksjonærane i Salmon Group, som er eit nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap.

Vår historie

Soløy i Brandasund

Ospøy

Hiskholmen

Lelandsholmen

Husnes

Fylkesnes Fisk legg vekt på å produsera laks av beste kvalitet på ein bærekraftig måte.

Derfor har selskapet gjennom åra teke aktivt del i mange forsøk med sikte på å gi laksen best mogleg livsløp.

SETTEFISK

Fylkesnes Fisk er eigar av Brakedalen Settefisk som produserer smolten dei treng i produksjonen. Årleg blir det sett ut 900.000 smolt i matfiskanlegga.

MATFISK

Matfiskproduksjonen går føre seg på tre lokalitetar i Bømlo kommune og ein ved Husnes i Kvinnherad kommune. Her blir det produsert 4000 tonn laks kvart år.

SLAKTING

Fylkesnes Fisk er medeigar i lakseslakteriet Espevær Laks ved Langevåg, i Bømlo kommune. Her blir fisken som er produsert på dei ulike lokalitetane slakta og distribuert til kundane.

Kvalitet

Fylkesnes Fisk legg vekt på kvalitet i alle ledd av produksjonen. Målet er å produsera kvalitetslaks av beste sort. For å oppnå dette er det viktig med god fiskevelferd. Fylkesnes Fisk har gjennom åra teke del i mange forskingsprosjekt for å utvikla norsk lakseoppdrett vidare. Utfordringa er å driva lakseoppdrett så bærekraftig som mulig.
I Fylkesnes legg me også stor vekt på at anlegg og utstyr skal vera robust og skikkeleg. Godt og førebyggande vedlikehald er viktig. Fram til no har Fylkesnes Fisk ikkje hatt rømming av fisk.

Alle våre lokalitetar er sertifisert etter den strenge Global G.A.P.-standarden. Dette er ein standard som har ei heilskapleg tilnærming til mattryggleik, fiskehelse og -velferd, miljømessig berekraft og biologisk mangfald, produksjonsprosessar, openheit og rettigheitar for tilsette.

Me har eige mobilt slakteri som kan berga svak fisk som ikkje toler transport med brønnbåt. Dette også oppfyller krava i Global GAP.

Vårt GGN-nummer er 4063061969279 (sertifikat)

Ny elbåt: Betre for både tilsette og fisken

Viktig bidrag til det grønne skiftet i havbruksnæringen: Sletta Verft overleverer hybridelektrisk arbeidskatamaran til Fylkesnes Fisk. Båten representerer et nytt produkt for Sletta Verft og fremdriftsanlegget er utviklet i nært samarbeid med Elmarin AS i...

– Mann over bord!

Gode kollegaer i oppdrettsnæringar var samla på Alvsvåg på onsdag, då ein av kollegaene plutseleg fall i sjøen. Vinden var stri og bølgjene krevjande å kjempa imot, sjølv om det enno er tidleg på hausten. Kaien på staden er høg og det var tilnærma umogleg å komma seg...

Kommentar til resultat og årsberetning for Fylkesnes Fisk AS i 2019

Her er dagleg leiar, Erik Fylkesnes, sin kommentar til årsresultatet for 2019.